Δήλωση περί απορρήτου SOLVIT

 

Το SOLVIT σκοπό έχει την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις όταν δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Το SOLVIT λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών κέντρων. Κέντρα SOLVIT υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Για κάθε υπόθεση αρμόδια είναι 2 κέντρα SOLVIT (στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων SOLVIT στη σελίδα http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_el.htm):

  • το τοπικό κέντρο – δηλαδή το κέντρο της χώρας με την οποία ο καταγγέλλων έχει τους στενότερους δεσμούς (π.χ. λόγω υπηκοότητας, κατοικίας ή έδρας) και
  • το επικεφαλής κέντρο – το κέντρο της χώρας όπου σημειώθηκε η πιθανολογούμενη παράβαση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και τη σχετική δήλωση περί απορρήτου που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/solvit/privacy-statement/index_el.htm

Για να υποβάλλετε το πρόβλημά σας στο SOLVIT, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προβλήματος στην κεντρική σελίδα του SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm).

Εφόσον, κατά την υποβολή της υπόθεσή σας μέσω της ως άνω σχετική ιστοσελίδας έχετε συμφωνήσει στη σχετική δήλωση, τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να απαντηθεί η αίτησή σας ή/και να προταθεί λύση, θα τύχουν επεξεργασίας, από τα δύο κέντρα SOLVIT (τοπικό και επικεφαλής) και τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες εθνικές αρμόδιες αρχές. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλες υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ – στην περίπτωση που το SOLVIT διαβιβάσει την υπόθεσή σας (μόνον κατόπιν συγκατάθεσής σας) και τα δεδομένα σας σε άλλη, καταλληλότερη υπηρεσία (βλ. αναλυτικά   http://ec.europa.eu/solvit/privacy-statement/index_el.htm)

Τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο που υποβάλλετε ή διαβιβάζεται στο Ελληνικό Κέντρο SOLVIT τυγχάνουν επεξεργασίας, προκειμένου να απαντηθεί η αίτησή σας ή/και να προταθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, από προσωπικό της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Ελληνικό Κέντρο SOLVIT) και μπορεί να τύχουν διαβίβασης ως άνω. To Ελληνικό Κέντρο Solvit ακολουθεί την Πολιτική Ορθής Χρήσης Συστημάτων και Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Όταν υποβάλλετε στο SOLVIT την υπόθεσή σας καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη συλλογή και επεξεργασία από το Ελληνικό Κέντρο Solvit των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα κατά την έννοια του στοιχ. γ’ του άρθ. 2 Ν. 2472/1997 υποκείμενα των δεδομένων έχουν μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα της ενημέρωσης (άρθ. 11 §3 Ν. 2472/1997), πρόσβασης στα δεδομένα που τα αφορούν (άρθ. 12 Ν. 2472/1997) και υποβολής αντιρρήσεων (άρθ. 13 Ν. 2472/1997). Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα στο Ελληνικό Κέντρο SOLVIT.

Για κάθε διευκρίνιση, πληροφορία, και για υποβολή ως άνω έγγραφου αιτήματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο Ελληνικό Κέντρο SOLVIT στο e-mail: solvit.greece@mnec.gr, στα τηλέφωνα 210-3332793, 210-3332750, 210-3332129 & 210-3332767 και την ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, Ελληνικό Κέντρο SOLVIT, Νίκης 5-7, 10180, Σύνταγμα, Αθήνα.