Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις

Επιστροφή

Γιατί οι «Κρατικές Ενισχύσεις» αποτελούν κρίσιμο πεδίο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ; Γιατί πρέπει τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες αυτούς;

Οι κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, διασφαλίζουν ότι οι χορηγούμενες ενισχύσεις δεν διαταράσσουν τον ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα αποτελούν κρίσιμο πεδίο πολιτικής για ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Ωστόσο, η πράξη αποδεικνύει ότι μια συγκροτημένη και συνεκτική εθνική πολιτική στο πεδίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική και για τα ίδια τα κράτη μέλη, καθώς προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες από την χορήγηση παράνομων ή/και μη συμβατών κρατικών ενισχύσεων για τις οικονομίες τους καθώς και για τις αποδέκτριες επιχειρήσεις, των οποίων η χρηματοοικονομική σταθερότητα ενδεχομένως και να κινδυνέψει σε περίπτωση που οι χορηγηθείσες ενισχύσεις αυτές χρήζουν ανάκτησης.