Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων

Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων είναι οι ακόλουθοι:

  • Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο
  • Η παραγωγή επίσημων εθνικών προβλέψεων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάλυσης και μελέτης του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και η συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση τους.
  • Η υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται στις προγραμματικές δηλώσεις, για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής που θα αποβλέπει ταυτόχρονα στην εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου 
  • Η έγκαιρη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας μέσω της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και μελετών.

Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  • Τμήμα Α΄ - Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Οικονομίας
  • Τμήμα Β’ - Μακροοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • Τμήμα Γ΄- Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων
  • Τμήμα Δ’ – Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων